Regnskapsrevisjon

Revisor skal revidere kommunens årsregnskap samt årsregnskapene i kommunale foretak. Hensikten er å gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.


Hvilke deler av regnskapet som revideres avhenger av en vurdering av hvilken risiko det finnes for feil i regnskapet. Dette fremgår av revisjonsplanen.


Fullført regnskapsrevisjon vil resultere i en revisjonsberetning som skal gi en oversikt over hvilke konklusjoner som har blitt trukket av revisor på de områdene som har blitt revidert.Sentrale begreper


Årsregnskap: Oversikt over resultatet av den økonomiske virksomheten i regnskapsåret, samt

den økonomiske stillingen (balansen) ved utløpet av regnskapsåret. Består av driftsregnskap,

investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter.


Årsberetning: Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år, utarbeidet av

administrasjonssjefen. Årsberetningen inngår i, eller omtales ofte som, kommunens årsmelding.


Budsjett: Oppstillingen av forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter,

utbetalinger og avsetninger for kommunen eller fylkeskommunen samlet.


Internkontroll: Systemer og rutiner som sikrer at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og

overordnede instrukser.


Interimsrevisjon: Interimsrevisjon er den revisjonen som gjennomføres i løpet av året for å kontrollere at

de interne kontrollene fungerer som forutsatt gjennom året. I interimsrevisjonen går revisor gjennom og

tester rutiner, transaksjoner og rapportering innen utvalgte områder.


Årsoppgjørsrevisjon: Revisjonshandlinger som gjennomføres for å kontrollere at det avlagte

årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.Kilde: Kontrollutvalgsboken, kommunal og regionaldepartementet.

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354