Revisjon

Hensikten med revisjon er generelt sett å fastslå på en objektiv måte om et regnskap eller et system er i overenstemmelse med gitte krav. I kommunesektoren vil revisjonen være et instrument som på oppdrag fra kontrollutvalget og kommunestyret undersøker regnskap, kvaliteten på tjenester, utførelsen av politiske vedtak, forvaltningens effektivitet etc.

 

De to overordnede formene for revisjonsoppdrag er forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Andre former for revisjon kan forekomme på bestilling, slik som for eksempel granskning, selskapskontroll eller overordnede analyser.


Indre Østfold kommunerevisjon IKS utfører disse oppgavene for de elleve eierkommunene i Indre Østfold.

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354