Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon går i store trekk ut på å ta systematiske vurderinger av et bredt felt av den offentlige forvaltningens oppgaver og resultater. Ofte er forvaltningsrevisjon i kommunene knyttet til vurderinger av kostnadseffektivitet, produktivitet og måloppnåelse, men kan også omfatte andre områder som vedtaksoppfølging og regeletterlevelse.


Hvilke områder som er gjenstand for revisjon bestemmes av kontrollutvalgene gjennom analyse av risiko- og vesentlighet rundt de forvaltningsområder som er aktuelle for videre undersøkelse.

Forvaltningsrevisjonens rapporter med administrasjonssjefens innspill blir presentert for kontrollutvalget, der det diskuteres og debatteres hvilke konklusjoner som skal inkluderes i kontrollutvalgets vedtak, som igjen er gjenstand for kommunestyrets godkjenning før de gjennomføres. Kommunestyrets vedtak følges opp av kontrollutvalget i ettertid.


Bestemmelsen om forvaltningsrevisjon  finnes i Kommunelovens § 77 nr. 4. 


I IØKUS sine medlemskommuner er det Indre Østfold Kommunerevisjon som står for forvaltningsrevisjonen.

 
iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354