Kontrollutvalgene

Kommunestyret/bystyret har det overordnende ansvaret for å føre kontrollvirksomhet i kommunen. Dette gjøres både ved internkontroll gjennom kommunens administrasjon samt ekstern kontroll gjennom kontrollutvalget. (Se modell nedenfor).


Kontrollutvalget er kommunestyrets/bystyrets redskap for å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen.


Kommunestyret/bystyret velger medlemmer til kontrollutvalget. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner går det fram at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer hvorav minst en er medlem i kommunestyret. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

 

Kontrollutvalget foretar revisjonsbestillinger på de områder utvalget mener det er nødvendig. Utvalget legger vekt på revisjonens risikovurdering, egen vurdering av hvilke områder som har høy vesentlighet for kommunens funksjon som tjenestetilbyder og ikke minst som demokratisk institusjon. Revisjonen produserer rapporter som legges frem for kontrollutvalget med administrasjonssjefens uttalelse. Kontrollutvalget gjør en helhetlig vurdering av revisjonens anbefalinger og administrasjonssjefens merknader før det fattes vedtak som tas videre til behandling i kommunestyret/bystyret.



Lovgrunnlag:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.

 

Kontrollutvalgene kan kontaktes via IØKUS.

iokus@fredrikstad.kommune.no


Tlf. 90 85 53 84


Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat


               Industriveien 6, 1890 Rakkestad


                                                      Org. nr. 987424354