Kontrollutvalgene

Kommunestyret/bystyret har det overordnende ansvaret for å føre kontrollvirksomhet, dette gjøres både ved en intern kontroll gjennom kommunens administrasjon samt en ekstern kontroll gjennom kontrollutvalget som vist i modellen nedenfor. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen.

 

Kommunestyret står fritt til å utpeke medlemmer til kontrollutvalget. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner stilles det imidlertid noen krav: kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer hvorav minst en er medlem i kommunestyret. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

 

Kontrollutvalget foretar revisjonsbestillinger på de områder utvalget mener det er nødvendig. Utvalget legger da i hovedsak vekt på revisjonens risikovurdering, samt deres egen vurdering av hvilke områder som har høy vesentlighet for kommunens funksjon som tjenestetilbyder og ikke minst som demokratisk institusjon. Revisjonen produserer rapporter som legges frem for kontrollutvalget med administrasjonssjefens uttalelse. Kontrollutvalget tar en helhetlig vurdering av revisjonens anbefalinger og administrasjonssjefens merknader før de fatter et vedtak som de tar videre til behandling i kommunestyret.

 

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.

Kontrollutvalgene kan kontaktes via IØKUS.

iokus@fredrikstad.kommune.no

 

Tlf. 90 85 53 84

 

Copyright ® 2015 IØKUS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

 

Industriveien 6, 1890 Rakkestad

 

Org. nr. 987424354